Barn som inte leker

Barn som inte leker

Foto: flickr/charamelody by CC 2.0

Varför har en del barn svårt att bli delaktiga i lek? Varför blir det ständigt konflikter kring vissa? Varför tar en del barn inga initiativ till lek med andra? Forskning visar att många barn behöver stöd av vuxna för att lära sig leka. Projektet Barn som inte leker bedrevs 2013-2015 av IPA – Lekfrämjandet med stöd av Allmänna arvsfonden med målsättningen att sprida kunskap om vuxnas betydelse och ansvar för att skapa gynnsamma villkor för lek.

Projektets syfte:

  • Projektet ska lyfta fram frågan om barn som inte leker, i kontakter med ytkesverksamma person i exempelvis barnhälsovården, förskola och skola, fritidsverksamheter, lärarutbildning, flyktingmottagningar och fängelser.
  • Samla in kunskap om barn som inte leker genom att arrangera och delta på konferenser och på annat sätt ta del av forskning.
  • Inspirera till ny forskning och till samhällsdebatt om lekens betydelse för barns utveckling, lärande och välbefinnande.
  • Arbeta opinionsbildande mot beslutsfattare, som politiker och tjänstemän, för att öka deras kunskap och välbefinnande.
  • Målsättningen med projektet är att identifiera och vidareutveckla metoder och förhållningssätt som vuxna kan använda för att stötta barn i deras lekutveckling.

Vill du läsa mer? Ladda ner informationen: på svenska     på engelska

Annonser